Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van Gym de Benjamin Padi B.V. (hierna; “Gym de Benjamin ”).

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten Gym de Benjamin en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Gym de Benjamin en het Lid.
2.2. Gym de Benjamin is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Gym de Benjamin zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Gym de Benjamin te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.
3.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Gym de Benjamin worden overgedragen.
3.3. Gym de Benjamin zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

4. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of contant te worden voldaan.
4.2. Gym de Benjamin behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.
4.3. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan Gym de Benjamin te worden voldaan.
4.4. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Gym de Benjamin is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
4.5. Gym de Benjamin is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5. Lidmaatschapspas

5.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze pas blijft eigendom van Gym de Benjamin en is strikt persoonlijk.
5.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidmaatschapspas.
5.3. Gym de Benjamin is bevoegd om bij misbruik van deze pas het Lid de toegang te ontzeggen.
5.4. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan Gym de Benjamin te worden gemeld. Gym de Benjamin zal de kosten van € 5.00 euro voor een nieuwe pas in rekening brengen bij het Lid.

6. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

6.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij Gym de Benjamin opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
6.2. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, dan wel naar keus van het Lid schriftelijk middels een het bij Gym de Benjamin verkrijgbaar opzegformulier of middels een eigen opzegbrief Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan Gym de Benjamin, Bauduinlaan 21, 1165 NE Halfweg.
6.3. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van Gym de Benjamin – deugdelijk bewijs vereist is.
6.4. Gym de Benjamin mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling: a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan; b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert; c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid; d. indien het Lid de huis- of zonnebankregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

7. Openingstijden

7.1. Gym de Benjamin geeft aan wat de openingstijden zijn op de club. Gym de Benjamin is zon en feestdagen gesloten.
7.2 Gym de Benjamin is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Gym de Benjamin is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Gym de Benjamin of haar leidinggevenden.
8.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Gym de Benjamin, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van Gym de Benjamin.